Seznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPřílohy >

Seznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Legislativní úprava ochrany před povodněmi v České republice je dána vodním zákonem a navazujícími předpisy, zákonem o integrovaném záchranném systému (IZS), a pro případ velkých povodní také krizovým zákonem a navazujícími předpisy.

Texty právních předpisů nebo odkazy na ně jsou uvedeny pouze pro informaci. Autorizované znění právních předpisů je pouze znění uveřejněné ve Sbírce zákonů ČR. Pokud byl předpis novelizován, je uveden odkaz na jeho aktuální podobu, tj. "ve znění pozdějších předpisů".

   Sbírka zákonů ČR: https://www.e-sbirka.cz/
   Zákony pro lidi: www.zakonyprolidi.cz

  Platné právní předpisy a jejich výklady, webové stránky MŽP
  Legislativa ve vodním hospodářství, webové stránky MZe

 

[1] Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

[2] ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

povodňová opatření

záplavová území

stupně povodňové aktivity

povodňové plány

povodňové prohlídky

předpovědní a hlásná povodňová služba

povodňové záchranné a zabezpečovací práce

dokumentace a vyhodnocení povodní

povodňové orgány

ostatní účastníci ochrany před povodněmi

náklady na opatření na ochranu před povodněmi

[3] Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

působnost ústředních orgánů státní správy

[4] Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

[5] Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

působnost orgánů státní správy

[6] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

práva a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví pro případy mimořádných událostí

[7] Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o pojišťovnictví), (zákon o státní pomoci při obnově území).

poskytování státní podpory při živelních pohromách

[8] Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

[9] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

ochrana života, zdraví a majetku občanů při živelních pohromách

nasazení jednotek PO a jejich součinnost

[10] Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

[11] Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici.

[12] Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky

vyžadování pomoci vojenských záchranných útvarů

použití vojenské techniky při mimořádných situacích ohrožujících životy, majetkové hodnoty a životní prostředí

spolupráce armádních složek při povodňových situacích

[13] Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

definice krizových situací

orgány krizového řízení

finanční zabezpečení krizových situací

[14] Zákon č.239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

součinnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému

úkoly a postavení jednotlivých státních orgánů v integrovaném záchranném systému

[15] Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky

[16] Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

obsah činnosti a složení krizových orgánů

způsob zpracování krizových plá

[17] Vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace

Tato vyhláška stanoví způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území správcem vodního toku a způsob a rozsah stanovování tohoto záplavového území a jeho dokumentace vodoprávním úřadem.

[18] Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

výkon odborného technickobezpečnostního dohledu

kategorizace vodohospodářských děl

[19] Vyhláška MZe č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

činnost správců vodních toků

[20] Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - zrušeno 01.07.2023

územní plánování

[21] Vyhláška MZe a MŽP č. 50/2023 Sb., ze dne 22. 2. 2023 o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

[22] Vyhláška MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

obsahy manipulačních a provozních řádů

[23] Odvětvová norma TNV 75 29 31 Povodňové plány (červen 2006)

skladba a obsah povodňových plánů

druhy povodňových plánů

stupně povodňové aktivity

podklady pro vypracování povodňových plánů

[24] Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby
(Věstník MŽP č. 12/2011)

vymezení hlavních pojmů

hlásná povodňová služba

předpovědní povodňová služba

schémata přenosu informací

Tímto se ruší metodický pokyn č. 15/05, zveřejněný ve Věstníku MŽP částka 9/2005

 

[25] Odvětvová norma TNV 75 29 10 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích
(Zpravodaj MŽP č. 2/1998)

skladba a obsah manipulačních řádů

podklady pro vypracování manipulačních řádů

manipulace za povodní

[26] Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů
(Věstník MŽP č. 7/2000)

kvantifikace typů zvláštních povodní

stanovení stupňů povodňové aktivity při nebezpečí zvláštní povodně

stanovení rozsahu území ohroženého zvláštní povodní

[27] Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní
(Věstník MŽP č. 9/2005)

vymezení hlavních pojmů

vodní díla, pro která se plán zpracovává

postup při zpracování plánu

[28] Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území podle § 67 odst. 3 vodního zákona

kompetence vodoprávních úřadů

omezující podmínky

[29] Metodický pokyn č.1/2010, čj. 37380/2010-15000 Ministerstva zemědělství k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly,

Kapitola A - Zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu s návrhem podmínek provádění dohledu,

Kapitola B - Provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie,

Kapitola C - Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu z hlediska technickobezpečnostního dohledu,

Kapitola D - Technickobezpečnostní dohled nad liniovými stavbami protipovodňové ochrany,

Kapitola E - Ustanovení společná a závěrečná.

Příloha

[30] Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ze dne 24.listopadu 2011 kterou se stanoví jednotná pravidla uspořádání krizového štábu kraje krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce
(Věstník vlády, částka 6 ze dne 30.11.2011)

Přílohy:

Standardizované hlášení

Vybraná ustanovení právních předpisů

 

UPOZORNĚNÍ: Texty předpisů jsou uveřejněné bez záruky.

Soubor: x_predpisy.htm


Přílohy > Seznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 02.01.2024, publikována: 10.01.2024